Bli medlem

Du melder deg inn ved å sende en mail til medlem@bseil.no

Husk å oppgi navn, adresse, fødselsdato (også på evt. husstandsmedlemmer) telefon  og medlemstype - vi sender ut giro på kontingenten.

Medlemskontingenter 2018, vedtatt på Årsmøtet 15. mars 2018: Oppgi også typen seilaktivitet -  helt uavhengig om det er organisert aktivitet eller om det er helt i egen regi i fritid/ferie. Grenene innen seilinger:  Kjølbåt /Jolle / Brett / SUB Stand Up Board. Ved familiemedlemskap ønskes oppgitt personalia for hvert av husstandsmedlemmene også. Etter innmelding vil du få tilsendt kontingentfaktura         pr. e-post. Medlemskapet er gyldig så snart betaling er mottatt.

kr 1.500.-  for Familiemedlemskap (hovedmedlem, ektefelle/samboer samt barn under 20 år)

kr 1.000.- for enkeltmedlem

kr 650.- for Senior (67 år og eldre)

kr 650.- for Junior (under 20 år)

kr 450.- for Student / Ungdom opp til 25 år

-for innmelding etter 1. August gis 50% rabatt.

kr. 20.000 for Livsvarig medlem *)

kr. 10.000 for Livsvarig medlem, ektefelle

Et kollektiv-abonnement på SEILmagasinet er inkludert i medlemskapet. Dette inkluderer 9 utgaver av bladet som sendes i post til alle medlemmene – hustandene om det er flere medlemmer per hustand. 

Medlemmer får også tilgang til gode rabattordninger . Sjekk medlemsfordeler.

*) Tilleggsytelser som blir fakturert Bærum Seilforening, f.eks. SEILmagasinet, blir tilleggsfakturert forskuddvis årlig. 

Utmelding må skje skriftlig innen utgangen av et år for ikke å hefte for etterfølgende år.