Bli medlem

Du melder deg inn ved å sende en mail til medlem@bseil.no

Husk å oppgi navn, adresse, fødselsdato (også på evt. husstandsmedlemmer) telefon  og medlemstype - vi sender ut giro på kontingenten.

Medlemskontingenter 2017, vedtatt på Årsmøtet 2. mars 2017:

kr 1.200.-  for Familiemedlemskap (hovedmedlem, ektefelle/samboer samt barn under 20 år)

kr 900.- for enkeltmedlem

kr 600.- for Senior (67 år og eldre)

kr 600.- for Junior (under 20 år)

kr 450.- for Student / Ungdom opp til 25 år

-- for innmelding etter 1. August gis 50% rabatt.

kr. 20.000 for Livsvarig medlem *)

kr. 10.000 for Livsvarig medlem, ektefelle

Et kollektiv-abonnement på SEILmagasinet er inkludert i medlemskapet. Dette inkluderer 9 utgaver av bladet som sendes i post til alle medlemmene – hustandene om det er flere medlemmer per hustand. 

Medlemmer får også tilgang til gode rabattordninger . Sjekk medlemsfordeler.

*) Tilleggsytelser som blir fakturert Bærum Seilforening, f.eks. SEILmagasinet, blir tilleggsfakturert forskuddvis årlig. 

Utmelding må skje skriftlig innen årets utgang for å gjelde for etterfølgende år.